پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری فهرست مطالب: هدف مقدمه 1 بخش اول شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبكه های آبرسانی جمع آوری اطلاعات از طریق اكیپ قرائت كنتور 3 دستورالعمل كنترل اماكن 4 دلایل نیاز به انجام كنترل و ممیزی اماكن 6 اهداف ، كاربردها و قابلیتهای كنترل اماكن 7 كلیات اجرای طرح 9 فعالیتهای كنترل اماكن 10 تهیه روش كنترل اماكن 15 كدگذاری 17 تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات 21 بخش دوم روشهای كاهش تلفات غیر فیزیكی دستورالعمل نصب صحیح انشعابات 24 ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین 34 بخش سوم روشهای كاهش پرت فیزیكی بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن 40 تهیه كاربرگ بهره برداری از مخازن 41 حوضچه های شیرآلات 44 شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیر آنها 45 بخش چهارم مدلسازی شبكه توزیع آب تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی 52 بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب 54 تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60 تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی 62 شبیه سازی سیستم توزیع 65 هدف از مدلسازی و كاربردهای آن 67 محدودیت های مدل سازی 70 تهیه و تكمیل اطلاعات سیستم توزیع آب 72 تهیه مدل هیدرولیكی سیستم توزیع آب 76 جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 79 تهیه مدل اولیه 87 كد گذاری عوارض 89 چكیده مطالب و ارائه راهكار 96 منابع و ماخذ 98 دانلود پروژه شناسایی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری