پروژه قفل رمز دیجیتال با AVR و سنسور LDR در محیط پروتئوس و بسکام – 100% عملی

پروژه قفل رمز دیجیتال با AVR و سنسور LDR (در محیط پروتئوس و بسکام 100% عملی)

پروژه قفل رمز دیجیتال با AVR و سنسور LDR (در محیط پروتئوس و بسکام 100% عملی) در این پروژه ما می خواهیم توسط سنسور ال دی آر و آی سی آی وی آر مدار طراحی کنیم که بتواند خروجی یا همان رله را فقط در حالت مورد نظرمان یک (فعال)کند. در این پروژه برنامه طوری نوشته شده است که فقط در حالتی که دو ال دی آر وسطی نوردار و دو ال دی آر کنار بی نور باشند فعال شود. برای نور دار یا بی نور کردن ال دی آر ها می توانیم از انگشتان دستمان استفاده کنیم. پیوست: 1-مدار در محیط پرتئوس 2-برنامه آی وی آر در محیط بسکام3- فایلpdf …