پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک

پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک

پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک در این برنامه متلب ، توزیع فشار بر روی ایرفویل دلخواه سوپرسونیک از طریق روش Expansion-Compression، بدست می آید. جهت اجرا، برنامه متلب را ران گرفته و خروجی را مشاهده نمائید. می توان توزیع فشار بر روی هر ایرفویل را با این روش بدست آورد مشروط بر اینکه هندسه ایرفویل با فرمت مثال ذکر شده، در کنار برنامه متلب قرار داده شود. …