پروژه محاسبه نیروی درگ در جریان مافوق صوت

پروژه محاسبه نیروی درگ در جریان مافوق صوت

پروژه محاسبه نیروی درگ در جریان مافوق صوت پروژه آئروديناميک بال و بدنه 22 صفحه با فرمت pdf در اين گزارش ، يک متد عمومی برای يافتن درگ برای موقعی که توزيع ليفت در يک سطح داده شده است، ارائه شده است. مسئله پيدا کردن توزيع ليفت هنگامی که هندسه بال داده شده باشد، سخت­ تر است. هر بال با زاويه بازگشتی ، برای مثال در وارد شدن در رژيم جريان مافوق صوت ، دارای لبه حمله مادون صوت مي­باشند و در مواردی دارای لبه فرار مادون صوت نيز مي­باشند. در ماخ­های بالاتر، همان بال ممکن است دارای لبه حمله مادون صوت و لبه فرار مافوق صوت باشد. و در نها … پروژه محاسبه نیروی درگ در جریان مافوق صوت