پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل

فهرست مطالب: فهرست اشکال فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن مقدمه تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای تشعشعی پهنای تابه نیم توان (HPBW [1]VSWR و پهنای باند فرکانسی یک آنتن بهره جهتی آنتن سمت گرایی بازده تشعشعی آنتن بهره یا گین آنتن (g) امپدانس ورودی آنتن قطبش موج ضرییب کیفیت (Q) در مدارات تشدید سری 1- voltage standing wave ratio شکل1-1 نواحی اطراف یک آنتن 5 شکل1-2 میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن 6 شکل1-3 عنصر زاویه فضایی 7 شکل1-4 نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H 8 شکل1-5 نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی 8 شکل1-6 یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان 9 شکل1-7ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت 10 شکل1-8الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ) قطبش دایروی راستگرد ت) قطبش دایروی چپگرد ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد 15 فصل دوم- آنتنهای تلفن همراه مقدمه آنتن کوچک چیست ؟ آنتن F معكوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه آنتنهای سیمی موقعیت آنتن در موبایل حجم آنتن انواع کلاسهای آنتنهای موبایل شکل 2-1 آنتنهای قرار گرفته روی زمین 19 شکل 2-2 انواع آنتن های L وارون 19 شکل2-3 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900 20 شکل2-4 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800 21 شکل2-5 (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون 22 شکل 2-6 شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح 23 شکل2-7 انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه 25 شکل 2-8 انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی 26 شکل 2-9 رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 27 شکل2-10رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890 28 شکل 2-11 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850 28 شکل 2-12 (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه 29 شکل 2-13 نمونه ای از یک آنتن شلاقی .30 شکل 2-14 نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه .30 شکل 2-15 یک نمونه آنتن درونی تک باند .31 شکل 2-16 (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل 31 شکل 2-17 نمایی از یک نمونه آنتن مرکب .32 فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتنPIFA مقدمه تغییرات پورت زمین [1] و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل آنتن و پیکربندی پورت زمین آنتن PIFA تک باند روی پورت زمین متداول و اصلاح شده نتیجه گیری تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل خط انتقال مقایسه نتایج حاصل از مدل خط انتقال و شبیه سازی آنتن در IE3D روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS مشاهده نتایج شکل 3-1 (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) 34 شکل 3-2 آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) 36 شکل 3-3 VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده 37 شکل 3-4 الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910(الف) صفحه زمین متداول(ب) صفحه زمین اصلاح شده 38 شکل 3-5 نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900(ب) باند 1800MHz 40 شکل 3-6 الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده 41 شکل 3-7 نمای کناری آنتن PIFA. 41 شکل 3-8 مدل خط انتقال برای آنتن PIFA. 42 شکل 3-9 (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال 43 شکل 3-10 نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده 44 شکل 3-11نمودارVSWR آنتن طراحی شده 45 شکل3-12نمودارre (Z) آنتن طراحی شده 45 شکل 3-13نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 46 شکل 3-14 پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900 46 فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق مقدمه طراحی اولیه آنتن تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند بهینه سازی آنتن طراحی شده تغییر در ارتفاع آنتن (H) تغییر در محل تغذیه (Y feed) تغییر در فاصله بین دو شکاف ایجاد شده روی باند 1800MHz تغییر در فاصله دو شکاف از منبع تغذیه با حفظ فاصله بین شکاف در باند MHz1800 جمع بندی شکل 4-1 نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده 49 شکل 4-2 نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه 49 شکل 4-3 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 50 شکل 4-4 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51 شکل 4-5 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 51 شکل 4-6 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900 52 شکل 4-7 نمودار VSWR در باند MHZ 900 52 شکل 4-8 نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53 شکل 4-9 نمایش گرافیکی میدان E در باند 900MHZ. 54 شکل 4-10 نمایش گرافیکی میدان E در باند 1800MHZ. 54 شکل 4-11 نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن 55 شکل 4-12 نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند 1800MHZ و 900MHZ 56 شکل 4-13 نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بیند و شکاف روی باند 1800MHZ 57 شکل4-14 نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکافروی باند 1800MHZ. 57 شکل 4-15 نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz900 58 شکل 4-16نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz1800 .58 شکل 4-17 نمای کلی از آنتن طرا حی شده .59 شکل 4-18 نمایی از آنتن در صفحه X-Y .59 شکل 4-19 نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60 شکل 4-20 نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60 شکل 4-21 آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا 61 شکل 4-22 VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند 900MHz. 61 شکل 4-23 VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800 62 شکل 4-24 VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900 62 شکل 4-25 VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800…………………….62 شکل 4-26 نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده) 64 شکل 4-27 نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده) .64 شکل 4-28 نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانسMHZ 900 .65 شکل 4-29 نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس … دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل