چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی  چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 4 چكیده 4 مقدمه 4 ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار 5 نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار 6 فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار 7 نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی 10 مباشر سرمایه انسانی (Human Capital Steward) 10 تسهیــل کننــده دانـش (Knowledge Facilitator) 12 برقرار کننده رابطه (Relationship Builder) 13 متخصص درکسب آرایش و آمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist) 14 رابطه ی فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازمانی 15 1- اهداف مدیریت 23 2- انواع سازمانها 24 3- دوام و رشد سازمان 24 مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (HRM 27 مراحل توسعۀ مدیریت : 27 وظایف مدیریت منابع انسانی 29 بهبود کیفیت زندگی کاری Qualitiy of worklife 31 سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی 32 عوامل ﻤوثر بر مدیریت منابع انسانی 35 – خصوصیات فردی 36 – ژنتیک و وراثت 36 – شرایط اقلیمی و جغرافیائی 36 – فرهنگ اجتماعی 37 – تاریخ و پیشینه تمدن 37 – اعتقادات و باورهای مردم 38 – نظام آموزشی و جهت‌ گیریهای آن 38 – خانواده و مدیریت آن 39 – نظام سیاسی کشور 39 – تنشهای اجتماعی و سیاسی 40 – اقتصاد و امور مالی 40 – علم و دانش مدیریت 41 – امنیت شغلی و سازمانی 41 – تجهیزات و امکانات موجود 42 – ثبات سیاسی و اقتصادی 42 نتیجه گیری 43 منابع : 44