ژئوپلیتیک مرز ایران و كشور آذربایجان

ژئوپلیتیک مرز ایران و كشور آذربایجان

ژئوپلیتیک مرز ایران و كشور آذربایجان  فهرست مطالب : مقدمه بخش اول: گفتار اول: مرز و مرزبانی گفتار دوم: برخی تعاریف و اصطلاحات مرزی الف) تعاریف و اصطلاحات عمومی مرزی ب)تعاریف و اصطلاحات مربوط به رودخانه های مرزی ج) تعاریف و اصطلاحات مربوط به معاهدات مرزی بخش دوم :گفتار: اول الف) وضعیت كلی مرزهای جمهوری اسلامی ایران ب) اطلاعاتی از مرز كشور جمهوری اسلامی ایران با كشور اذربایجان ج) اطلاعات كلی راجع به كشور جمهوری اسلامی ایران د) مرز ایران و جمهوری آذربایجان هـ) اطلاعات كلی راجع به كشور جمهوری آذربایجان گفتار دوم: مروری بر ژئوپلتیک استانهای آذربایجان شرقی ، اردبیل و گیلان الف) موقعیت جغرافیایی ب) سابقه تاریخی و مذهبی و ویژگیهای ژئوپلتیكی  ج) جغرافیای طبیعی د) جغرافیای انسانی هـ) شبكه ارتباطی و) بررسی نظامی بخش سوم :رژیم حقوقی رودخانه ارس و رژیم حقوقی دریای خزر گفتار اول: رژیم حقوقی رودخانه ارس گفتار دوم: رژیم حقوقی دریای خزر الف) پیشینه رژیم حقوقی ب9 مواضع كشورهای ساحلی بخش چهارم: گفتار اول: ناپیوستگی آذربایجان با نخجوان گفتار دوم: بحران قره باغ گفتار سوم: حضور آمریكا در منطقه و گسترش ناتو به شرق بخش پنجم: گفتار اول دلایل همگرایی واگرایی اقوام ترک آذری زبان ، باج 1. ایران گفتار دوم: ادعای ارضی قفقاز نسبت به مناطق پیرامونی گفتار سوم: وضعیت دفاعی آذربایجان گفتار چهارم: مشكلات امنیتی آذربایجان گفتار پنجم: بررسی دلایل اهمیت كشور آذربایجان برای ایران بخش ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات فهرست منابع … ژئوپلیتیک مرز ایران و كشور آذربایجان