گزارش مددکاری فردی

گزارش مددکاری فردی

گزارش مددکاری فردی   معرفی موسسه موقعیت جغرافیای موسسه شناسائی مشکلات مددجو از نظر خودش روند جلسه اول مددکاری فردی روند جلسه دوم ارائه راه حل ، برنامه ریزی ( طرح کمکی مددکار ) روند جلسه سوم ارزیابی پیگیری