گيره روميزی طراحی شده در سالیدورکز – 001

گيره روميزی

طراحی شده در سالیدورک
قابل مشاهده در SOLIDWORKS
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری … …