یافتن ریشه دوم عدد دلخواه با روش Iterative Square – نوشته شده با کد فرترن

یافتن ریشه دوم عدد دلخواه با روش Iterative Square ( نوشته شده با کد فرترن)

یافتن ریشه دوم عدد دلخواه با روش Iterative Square - نوشته شده با کد فرترن یافتن ریشه دوم عدد دلخواه با روش Iterative Square – نوشته شده با کد فرترن – زبان : FORTRAN 90 …