فیلم آموزش تحقیق کیفی با MAXqda

فیلم آموزش تحقیق کیفی با MAXqda پس از سه سال برگزاری این کارگاه، اکنون مطالب آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد! چگونه متون مصاحبه های کیفی را تحلیل کنیم؟ چگونه

فیلم آموزش spss 21

فیلم آموزش spss 21 فیلم دوره فوق‌پیشرفته تحلیل آماری با spss پس از 10سال تدریس و برگزاری کارگاه، اکنون مطالب آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد! چگونه تحلیل های توصیفی