طراحی پیچ هادی ماشین تراش

طراحی پیچ هادی ماشین تراش فهرست مطالب: هدف پروژه شناخت هدف چشم اندازی از مراحل انجام پروژه تحلیل فرضیات ، داده ها و روابط کلی حاکم بر مکانیک فلزتراشی بررسی

پروژه جريان پشت يک کانال پله­ ای

پروژه جريان پشت يک کانال پله ­ای   در اين پروژه ، بررسی جريان روی يک کانال پله ­ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در قسمت اول ، مسئله بصورت