مقاله معرفی معماری سرویس گرا

مقاله معرفی معماری سرویس گرا   فهرست مطالب: عنوان صفحه پیش گفتار A چکیده D فصل 1 : مقدمه 2 – معماری سرویس گرا چیست؟ 3 2-1-1- ویژگی های سیستم