پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار   پرسشنامه اعتیاد به کار – این پرسشنامه مدیریتی یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 29 سوال جهت سنجش مولفه های زیر است. سوالات با

پرسشنامه ارزش های سازمانی

پرسشنامه ارزش های سازمانی   پرسشنامه ارزش های سازمانی – این پرسشنامه به سنجش ارزش های سازمانی می پردازد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 17 سوال با طیف 5 درجه

پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی   دانلود پرسشنامه مدیریت احترام سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان ،  بارساد و بوراک طراحی و اعتبار یابی

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک   پرسشنامه مدیریت سنجش تفکر استراتژیک این پرسشنامه (مطابق با شاخص های مدل ليدكا ) یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 28 سوال برای سنجش

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین             پرسشنامه مدیریت منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» (1989) پرسشنامه‌ ای 20 سوالی

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی دانلود پرسشنامه درگیری شغلی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و دارای 19 سوال جهت سنجش درگیری شغلی کارکنان می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان             پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی             پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و

پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون

پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون             پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون  این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ویلیام و اندرسون

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت         پرسشنامه مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت این پرسشنامه استاندارد دارای 19 سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در 5 بعد زیر است: –

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان              این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 20 سوال می باشد که 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان             پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی